5 ข้อกำหนด มาตรฐาน การติดตั้ง ป้ายจุดรวมพล

Assembly Point Sign

จุดรวมพล หรือ Assembly Area คือสถานที่ปลอดภัยที่ใช้เป็นพื้นที่ที่ใช้เพี่อตรวจสอบหาบุคคลที่ยังตกค้าง พื้นที่ดังกล่าวต้องสามารถรองรับการอพยพได้สะดวกและเหมาะสม เมื่อกำหนดพื้นที่เอาไว้แล้วต้องทำการดูแลบำรุงรักษา จุดรวมพลควรมีไม่น้อยกว่า 2 จุด แต่ไม่ควรมากเกิน 4 จุด และเพื่อความชัดเจนของจุดรวมพลจำเป็นต้องมีการติดตั้งป้ายรวมพลเพื่อให้ทุกคนที่อยู่ภายในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ มองเห็นและสามารถเคลื่อนย้ายมายังจุดที่กำหนดได้ และทางร้านไทยจราจรขอแนะนำมาตรฐานในการเลือกใช้และติดตั้งป้ายจุดรวมพล ดังต่อไปนี้

1. พื้นที่ติดตั้งป้ายจุดรวมพล การพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นจุดรวมพลควรพิจารณาโดยเลือกจุดที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดของอาคารและสถานที่ อยู่ห่างไกลจากอาคารไม่น้อยกว่า 20 เมตร เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่รวมตัวกันบริเวณพื้นที่รวมพลจะมีความปลอดภัย ไม่ประสบเหตุในกรณีที่มีเศษวัสดุสิ่งของจากอาคารที่ประสบเหตุตกลงมาใส่ และขนาดของพื้นที่บริเวณรวมพลนั้นควรมีขนาดเพียงพอกับบุคลากรที่อยู่ภายในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ หรือคำนวณจากจำนวนคน x 0.25 ตารางเมตร พื้นที่ที่ใช้เป็นจุดรวมพลต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้คนออกจากบริเวณที่เกิดภัยได้อย่างสะดวก อาทิเช่น พื้นที่ติดทางออกหรือถนน เป็นต้น ผู้อำนวยการหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในขณะเกิดเหตุฉุกเฉินควรสังเกตแรงลมในขณะนั้นด้วยว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดสิ่งตกใส่หรือควันโหมเข้ามายังจุดรวมพลหรือไม่ ด้วยการติดตั้งถุงลมบอกทิศทางเพื่อให้รู้ทิศทางลมในขณะนั้น และทำการเคลื่อนย้ายผู้คนออกไปจากพื้นที่อันตรายได้อย่างเหมาะสม

2. ขนาดของป้ายบอกจุดรวมพล ขนาดของป้ายจุดรวมพลอาจไม่มีการกำหนดเป็นขนาดที่ชัดเจนตามกฎหมาย หรือระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง แต่ต้องมีขนาดที่ใหญ่เพียงพอที่ทุก ๆ คนอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ จะต้องสังเกตเห็นได้ง่าย และควรมีการระบุไว้ในแผนผังอาคารที่มีขนาดของแผนผังไม่น้อยกว่าขนาดกระดาษ A3 โดยรายละเอียดในแผนผังจะต้องบอกทางออกและจุดรวมพลเอาไว้ด้วย ความสูงในการติดตั้งป้ายต้องมองเห็นได้ชัดเจนและไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ

3. สีและองค์ประกอบภายในป้าย องค์ประกอบภายในป้ายจุดรวมพลควรมีขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน สื่อสารให้ทุก ๆ คนภายในอาคารเข้าใจได้ อาจเป็นข้อความ รูปสัญลักษณ์ หรือทั้ง 2 องค์ประกอบรวมกัน การเลือกใช้ดังกล่าวควรคำนึงถึงผู้ที่อยู่ภายในอาคารทุกคน ยกตัวอย่างกรณีเช่นในอาคารหรือสถานที่นั้นมีชาวต่างประเทศอยู่มาก การสื่อข้อความด้วยตัวอักษรภาษาไทยอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ควรเลือกใช้รูปสัญลักษณ์หรือข้อความภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วยแทน สีของป้ายบอกจุดรวมพลนั้นแตกต่างจากป้ายจราจร ตรงที่สีของป้ายจะบ่งบอกถึงการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อย่างป้ายสีฟ้าขาวเป็นการบังคับให้ทำ อย่างกรณีสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ป้ายสีแดงขาวบอกถึงอันตรายอย่างสารไวไฟ ดังนั้นป้ายจุดรวมพลที่บอกว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความปลอดภัยจึงใช้สีเขียวและขาวในการบ่งชี้

4. การบำรุงรักษา แม้ว่าป้ายจุดรวมพลจะไม่มีกลไกการทำงานเหมือนอุปกรณ์ที่ใช้ระงับเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ อย่างถังดับเพลิง หรือป้ายทางออกฉุกเฉิน แต่ตัวป้ายก็จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาความสะอาดให้ป้ายสามารถมองเห็นได้แม้ในระยะไกล สภาพของป้ายไม่มีการบุบงอ สีและรายละเอียดบนป้ายยังสมบูรณ์สามารถสื่อสารให้ทุกคนที่พบเห็นเข้าใจได้ หากเป็นการติดตั้งป้ายบนเสา ระดับความสูงของเสายังอยู่ในระดับเดิมไม่มีการงอหรือกระแทกให้เอียงหรือเสียระดับความสูง

5. การซ้อมเพื่อทำความเข้าใจและจดจำ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารสถานที่ต่าง ๆ สามารถทราบจุดรวมพลได้อย่างแม่นยำ สามารถเคลื่อนย้ายออกจากอาคารหรือสถานที่ที่ประสบเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว จำเป็นต้องทำการฝึกซ้อมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การทดสอบฝึกซ้อมนอกจากเป็นการแจ้งตำแหน่งให้กับทุกคนแล้วยังเป็นโอกาสจับระยะเวลาและตรวจสอบจุดรวมพลที่กำหนดไว้ว่าง่ายต่อการเคลื่อนย้ายหรือรวบรวมผู้คนหรือไม่ รวมถึงความพร้อมของอุปกรณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่นไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัย ถังดับเพลิง หรือแสงสว่างฉุกเฉิน เป็นต้น และหากพบปัญหาควรนำมาแก้ไขหรือพัฒนาการรวมพลใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของทุกชีวิตและทรัพย์สินภายในอาคารสถานที่นั้น ๆ อย่างเหมาะสม

อุปกรณ์ป้ายรวมพลเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงหลักการปลอดภัยของผู้คนที่อาศัยอยู่ภายในอาคารทุกคน พื้นที่ดังกล่าวจึงควรมีขนาดที่ใหญ่เพียงพอสำหรับบุคลากรทุกคนที่อาศัยอยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ การออกมารวมตัวกันอยู่ในพื้นที่กำหนดต้องไม่มีสิ่งกีดขวางที่ทำให้ล่าช้า อุปกรณ์และป้ายสัญญาณที่จำเป็นต้องไม่มีสิ่งใดมาบดบังหรือทำให้มองเห็นได้ยาก ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความปลอดภัยเป็นอย่างมากซึ่งไม่สามารถละเลยได้ และเมื่อเคลื่อนย้ายผู้คนมารวมกันยังจุดรวมพลแล้ว สิ่งสำคัญเร่งด่วนคือการนับจำนวนผู้คนว่าครบถ้วนหรือไม่ มีใครหายไปยังไม่พบตัว หรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เพื่อทำการปฐมพยาบาลและจัดส่งไปยังสถานพยาบาลต่อไป ร้านไทยจราจรจึงขอให้เลือกใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ เพราะว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่ละเลยไม่ได้