แผงกั้นจราจรควรใช้ขนาดเท่าไหร่?

แผงกั้นจราจร

แผงกั้นจราจรเป็นหนึ่งในอุปกรณ์จราจรที่สามารถใช้ได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพราะสามารถใช้ได้หลากหลาย ตั้งแต่กั้นไหล่ทางบนถนนหลวง กั้นเขตห้ามจอด ลดช่องทางการจราจร เตือนเขตก่อสร้าง ปิดถนนชั่วคราวหรือถาวร ตลอดจนสามารถใช้จองที่จอดรถ ติดป้ายบอกว่าเป็นที่จอดรถคนพิการ และอื่นๆ อีกมากมาย แต่แผงกั้นจราจรมีหลายแบบ หลายขนาด หากคุณกำลังต้องการเลือกซื้อแผงกั้นจราจร แต่ไม่ทราบว่าควรจะเลือกซื้อขนาดไหนดี ร้านไทยจราจร มีมาตรฐานขนาดแผงกั้นจราจรมานำเสนอประกอบการตัดสินใจของคุณ

1. แผงกั้นมาตรฐานแบบที่ 1 (ยาว 0.90 เมตร สูง 1 เมตร)

1.1 ลักษณะของแผงกั้น
            กรมทางหลวงได้จัดทำคู่มือการใช้อุปกรณ์จราจรเอาไว้ โดยกำหนดแผงกั้นจราจรมาตรฐานสองแบบ แบบที่ 1 มีลักษณะดังนี้ แผงกั้นแบบมีป้ายแถบขาวส้ม ตัวป้ายมีความยาว 0.90 เมตรขึ้นไป กว้าง 0.20-0.25 เมตรเป็นอย่างน้อย แถบสีขาวส้มบนป้ายแต่ละแถบควรมีความกว้างประมาณ 0.15 เมตร แถบบริเวณสุดป้ายต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร ความสูงของแผงกั้นต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 1 เมตร ควรมีไฟราวที่เสาทั้งสองเสา แต่ละเสาควรมีขนาด 4 x 4 นิ้ว ค่าสะท้อนแสงของแถบขาวส้มต้องไม่ต่ำกว่า 1 ตามมาตรฐาน มอก. 606-2529

 

1.2 ประโยชน์ใช้สอย
            เหมาะกับงานบำรุงชั่วคราว เพราะเคลื่อนย้ายได้ง่าย นอกจากนี้ยังเหมาะกับการใช้วางเพื่อลดช่องทางการจราจรลงอีกด้วย โดยในการลดช่องทางจราจรควรวางจากขอบทางเข้ามาทีละ 50 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแผงกั้นไม่ควรเกิน 30 เมตร
แผงกั้นชนิดนี้สามารถติดป้ายจราจรเอาไว้ได้ โดยแผงกั้นขาวส้มเปล่าๆ หมายความว่าห้ามผ่าน หากติดป้ายจราจรรูปลูกศรชี้ทางขวา หมายความว่าให้รถผ่านทางขวาทางเดียว หากติดป้ายรูปลูกศรชี้ไปทางซ้าย หมายความว่าให้รถผ่านทางซ้ายทางเดียว

 

2. แผงกั้นมาตรฐานแบบที่ 2 (ยาว 180 เมตร สูง .50 เมตร)

2.1 ลักษณะของแผงกั้น
          กรมทางหลวงได้จัดทำคู่มือการใช้อุปกรณ์จราจรเอาไว้ โดยกำหนดแผงกั้นจราจรมาตรฐานสองแบบ แบบที่ 2 มีลักษณะดังนี้ มาตรฐานแผงกั้นแบบที่สอง เป็นแบบที่มีป้ายสีขาวส้ม 3 แผ่นต่อกันในแนวดิ่ง ความกว้างของป้ายเท่ากับมาตรฐานแบบที่ 1 คือ 0.20-0.25 เมตร แต่ความยาว ควรมีความยาวอย่างน้อย 180 เมตร สูงจากพื้นดินอย่างน้อย 1.50 เมตร ระยะห่างจากของบนของป้ายชั้นที่ 1 ถึงขอบบนชั้นที่ 2 และจากขอบบนชั้นที่ 2 ไปถึงขอบบนชั้นที่ 3 ควรมีระยะไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร แถบขาวส้มมีความกว้างเหมือนมาตรฐานแบบที่ 1 ค่าสะท้อนแสงของแถบขาวส้มต้องไม่ต่ำกว่า 1 ตามมาตรฐาน มอก. 606-2529

 

2.2 ประโยชน์ใช้สอย
           สามารถใช้กั้นไม่ให้รถผ่านเข้าไปในเขตก่อสร้าง รวมถึงถนนหรือทางที่ปิดอย่างเป็นทางการและถนนที่ยังไม่เปิดใช้ นอกจากนี้ยังเหมาะจะใช้เป็นแผงกั้นข้างทาง กล่าวคือวางเรียงเป็นชุดจากนอกไหล่ทางเข้ามา ทำให้ลดชะลอความเร็วลง โดยระยะห่างของแผงกั้นแต่ละอันควรห่างกันประมาณ 50-100 เมตร หากใช้เป็นแผงกั้นทาง แผงแรกควรติดป้ายลดความเร็ว หรือเขตก่อสร้าง หรือป้ายเตือนอื่นๆ ด้วย หากใช้เป็นแผงกั้นเพื่อห้ามผ่านเข้าเขตก่อสร้าง ควรติด ไฟหมุนหรือไฟไซเรน ไว้เหนือป้าย หากไม่มีไฟไซเรน สามารถใช้แผงกั้นจราจรร่วมกับเสาไฟหมุนได้

 

              แผงกั้นจราจรที่จะนำมาใช้แทนที่กั้นที่จอดรถเพื่อจองที่จอด ควรมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร และควรมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1 เมตร แผงกั้นชนิดนี้ควรมีล้อ เพื่อที่ รปภ. จะได้เลื่อนให้รถเข้าออกได้ง่าย ในกรณีที่คุณใช้แผงกั้นชนิดนี้ในที่จอดรถจำเพาะ เช่น ที่จอดรถคนพิการ ควรมีป้ายคนพิการติดที่แผงกั้น โดยแผงกั้นจะต้องสูงจากพื้นเกินกว่า 1.5 เมตร ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ช่องจอดจะได้มองเห็นได้อย่างชัดเจน

 

             แผงกั้นจราจรที่ใช้สำหรับห้ามไม่ให้รถจอดในพื้นที่ของเอกชน แตกต่างจากของทางหลวง ของทางหลวงจะต้องใช้แผงกั้นมาตรฐานแบบที่ 2 ใช้ป้ายสีขาวส้ม แต่ในพื้นที่เอกชนไม่มีกฎใดบังคับไว้ มาตรฐานที่เอกชนถือปฏิบัติกันโดยทั่วไป คือ ใช้แผงกั้นความกว้างไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และสูงจากพื้น 100 เซนติเมตรขึ้นไป ติดป้ายว่าห้ามจอด หรือติดเครื่องหมายจราจรห้ามจอดที่แผงกั้น
              ในต่างประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐฯ นิยมใช้แผงกั้นที่มีความยาวมาตรฐานด้วยกัน 3 แบบ แบบแรกคือขนาดความยาว 8 ฟุต 7 นิ้ว (ประมาณ 257.5 เซนติเมตร) แบบที่สอง 6 ฟุต 7 นิ้ว (ประมาณ 197.5 เซนติเมตร) และแบบที่สาม คือ 4 ฟุต 7 นิ้ว (ประมาณ 137.5 เซนติเมตร)

 

                  แผงกั้นดังกล่าวมีไว้เพื่อใช้ในพื้นที่เอกชนเพื่อบ่งบอกว่าไม่มีที่จอดรถว่างในอาคารจอดชั้นนี้ หรือบ่งบอกว่าเป็นที่จอดสำหรับลูกค้าของร้านใด แผงกั้นชนิดนี้ไม่มีรูปแบบกำหนดไว้ชัดเจน บางครั้งนิยมใช้เป็นแผงกั้นเตี้ยๆ ความสูงประมาณ 60-100 เซนติเมตร เพื่อให้ยกออกได้ง่าย

 

                   แผงกั้นจราจรสำหรับทางหลวงมีกำหนดลักษณะไว้อย่างชัดเจน แต่สำหรับเอกชนไม่มีรูปแบบตายตัว นอกจากจะเลือกให้เหมาะกับประโยชน์ใช้สอยแล้ว ยังต้องเลือกแผงกั้นจราจรที่ทำจากวัสดุคงทนถาวรไม่หักหรือพังง่าย ที่ร้านไทยจราจร เรามีแผงกั้นจราจรหลายแบบ หลายขนาด ทำจากวัสดุแข็งแรงทนทานให้เลือกสรร คลิกเข้าชมภาพสินค้าของเราเลยซิคะ