10 เหตุผล ที่ต้องใช้ยางชะลอความเร็ว ในโรงเรียน

บริเวณโรงเรียนนับเป็นแหล่งชุมชนที่ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะทุกคนควรเพิ่มความระมัดระวังในระหว่างการขับขี่ให้มาก เพราะมีโอกาสที่จะมีผู้คนข้ามถนนกันตลอดเวลา ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ยิ่งในช่วงเวลาที่โรงเรียนกำลังเข้าเรียนหรือเลิกเรียน ก็จะยิ่งมีจำนวนคนข้ามถนนมากขึ้นเท่านั้น การติดตั้งอุปกรณ์การจราจรเพื่อเตือนผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ และผู้ใช้รถใช้ถนนจึงมีการนำมาใช้ในบริเวณโรงเรียนกันมากมาย โดยเฉพาะยางชะลอความเร็ว อุปกรณ์การจราจรที่ป้องกันไม่ให้รถขับผ่านบริเวณโรงเรียนด้วยความเร็วที่สูงมากเกินไปได้ ร้านไทยจราจรจึงขอเสนอเหตุผลที่ทำให้ควรติดตั้งอุปกรณ์การจราจรชนิดนี้ในบริเวณโรงเรียนตามรายละเอียดต่อไปนี้

บริเวณโรงเรียนมักมีเด็กเล็กหลายคน เด็กเล็ก ๆ มักเป็นช่วงวัยที่ยังอ่อนด้อยประสบการณ์ ทำให้ไม่สามารถป้องกันตนเองได้ดี หรือปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างเหมาะสม เพราะพวกเขายังต้องเรียนรู้อีกมาก การเพิ่มอุปกรณ์ที่ช่วยชะลอความเร็วของยวดยานพาหนะจึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้เด็ก ๆ ได้ดี

มีผู้คนสัญจรครั้งละมาก ๆ ช่วงเวลาเข้าเรียน และช่วงเวลาเลิกเรียน คือช่วงที่บริเวณโรงเรียนจะมีผู้คนสัญจรบนท้องถนนเป็นปริมาณมาก ๆ ทั้งนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และผู้ปกครอง ยวดยานพาหนะต่าง ๆ จึงควรลดความเร็วเพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ

ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน เนื่องจากปัญหาการเกิดอุบัติเหตุนับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย และส่งผลเสียต่อผู้คนและทรัพย์สินเป็นจำนวนเงินมหาศาล การติดตั้ง ยางชะลอความเร็ว เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุเสียแต่เนิ่น ๆ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

การควบคุมให้ความเร็วรถเป็นไปตามกฎหมาย ความเร็วของรถยนต์ตามที่กฎหมายจราจรกำหนดในบริเวณเมืองคือความเร็วที่ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่หลายครั้งที่เมื่อยวดยานพาหนะต่าง ๆ พบว่าถนนโล่ง ไม่มีรถราคันอื่น ๆ สัญจรมาก ก็อาจเร่งความเร็วจนเกิดกว่าระดับที่กฎหมายควบคุมได้ การติดตั้งอุปกรณ์ช่วยอย่างเช่น ยางชะลอความเร็ว จึงมีความสำคัญและจำเป็นมาก ยิ่งบริเวณโรงเรียนที่มักมีผู้คนข้ามถนนครั้งละหลาย ๆ คน การที่รถยนต์วิ่งด้วยระดับความเร็วที่กำหนดจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้
การเคลื่อนย้ายข้าวของต่าง ๆ หลายครั้งที่การเรียนการสอนจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือเครื่องใช้หลายชิ้นสำหรับงานโรงเรียน อาทิ งานกีฬาสี งานทัศนศึกษา หรืองานนิทรรศการต่าง ๆ งานเหล่านี้มักมีการเคลื่อนย้ายข้าวของและผู้คนครั้งละมาก ๆ จึงจำเป็นต้องลดความเร็วให้การเคลื่อนย้ายข้าวของต่าง ๆ เหล่านี้ทำได้อย่างปลอดภัย

การจราจรคับคั่ง เนื่องจากช่วงเวลาเลิกเรียนและเข้าเรียนของโรงเรียนที่มีผู้คนสัญจรเป็นจำนวนมากพิเศษนั้น มักเป็นช่วงเวลาที่คนทำงาน และผู้สัญจรไปมามากเป็นพิเศษอยู่แล้ว ยิ่งในกรณีที่โรงเรียนบางแห่งบรรดาผู้ปกครองต้องใช้ถนนหน้าโรงเรียนส่งลูก ๆ ลงจากรถ ก็จะยิ่งทำให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีการติดขัดของการจราจรเป็นปริมาณมาก ๆ การติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยชะลอความเร็วจะช่วยลดความเร็วของรถคันที่ขับตามมา ทำให้การสัญจรบริเวณโรงเรียนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

บริเวณชุมชนมักเป็นแหล่งชุมชนอื่น ๆ ด้วย บริเวณโรงเรียนโดยมากมักมีชุมชน ตลาด หรืออาคารพาณิชย์มาอยู่รวมกันเป็นปริมาณมาก ๆ เมื่อผู้คนมาอยู่รวมกันในบริเวณโรงเรียนมาก ๆ ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเกิดความคับคั่งของผู้สัญจรใช้รถใช้ถนนกันมากยิ่งขึ้น การควบคุมความเร็วจึงยิ่งมีความสำคัญและจำเป็นมากขึ้นไปอีกด้วย

การเตือนให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวัง นอกจากยางสำหรับชะลอความเร็วจะช่วยลดความเร็วของยวดยานพาหนะในขณะที่กำลังสัญจรผ่านบริเวณโรงเรียนได้เป็นอย่างดีแล้ว การติดตั้งอุปกรณ์ชนิดนี้ยังเป็นการช่วยให้ยวดยานพาหนะที่สัญจรไปมาทราบได้ว่าบริเวณดังกล่าวมีความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังให้ดี โดยมากยางชะลอความเร็วจึงต้องมีการใช้สีสันที่สะดุดตาและมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางคืนอีกด้วย

ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน เมื่อบริเวณหน้าโรงเรียนมียวดยานพาหนะและผู้คนสัญจรผ่านไปมาเป็นปริมาณมาก ๆ ย่อมหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ยากกว่าท้องถนนบริเวณอื่น ๆ ซึ่งหากยวดยานพาหนะต่าง ๆ ยังคงขับขี่ด้วยความเร็วสูง ก็ย่อมมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ที่ส่งผลร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างร้ายแรง การติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชะลอความเร็วจะช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้ดี
ลดความคับคั่งในการสัญจรบริเวณหน้าโรงเรียน บริเวณหน้าโรงเรียนต่าง ๆ มักมีปัญหาการติดขัดของการจราจรอยู่เสมอ การควบคุมความเร็วด้วยยางชะลอความเร็วจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้คนที่ข้ามถนนได้ดี ลดการสะสมของผู้คนที่จะกีดขวางการจราจรได้ อีกทั้งการขับด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอจะลดโอกาสการเบียดแย่งเลนอันเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหารถติดได้อีกทางหนึ่งด้วย

บริเวณพื้นที่หน้าโรงเรียน นับเป็นเขตการจราจรพิเศษที่ต้องอาศัยความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะเด็กเล็ก ๆ ที่ยังเป็นนักเรียนเหล่านี้คืออนาคตของชาติที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้ดีที่สุด การเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็ก ๆ เหล่านี้จึงมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างสูง ยิ่งในระหว่างที่เด็ก ๆ ต้องข้ามถนนเพื่อเข้าเรียนและเลิกเรียนจะมีความรีบเร่งมาก ถือว่าเป็นชั่วโมงเร่งด่วน จึงเป็นช่วงที่ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะทุกประเภทต้องยิ่งเพิ่มความระมัดระวัง เพียงเท่านี้ร้านไทยจราจรก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากใช้ยางชะลอความเร็วในโรงเรียนแล้ว ความปลอดภัยจะเกิดกับทุก ๆ คนที่สัญจรผ่านไปมาในบริเวณโรงเรียนได้ดี