5 สถานที่ที่ควรติดตั้งไฟจราจร

ไฟจราจรถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในทุกประเทศ เกือบทุกภูมิภาคของโลก เพราะช่วยอำนวยความสะดวกให้ยวดยานพาหนะไม่สับสนกีดขวาง หรือแย่งทางกันในระหว่างการขับขี่ได้ดี จึงช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนได้เป็นอย่างมาก เพราะหากมีการแจ้งเตือนหรือให้รถหยุดในเวลาที่คนเดินทางต้องใช้ถนนก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี การติดตั้งไฟจราจรที่เหมาะสมจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมและจำเป็น ทางร้านไทยจราจรจึงขอแนะนำตำแหน่งและสถานที่ที่จำเป็นต้องติดตั้งสัญญาณไฟจราจรตามรายละเอียดต่อไปนี้

1.ทางแยก บริเวณทางแยกตั้งแต่ 2 ทางขึ้นไปควรมีการติดตั้งไฟจราจรเพื่อควบคุมไม่ให้รถสัญจรกีดขวางกัน หรือแยกทางกันในช่วงเวลาคับขันได้ดี ซึ่งประเภทของทางแยกตามที่กรมทางหลวงได้นิยามไว้จะมี 2 ลักษณะ ได้แก่ทางแยกระดับพื้นดิน และทางแยกต่างระดับ โดยทางแยกอาจมีตั้งแต่ลักษณะเป็นรูปตัว T ตัว Y สี่แยก ห้าแยก หรือวงเวียน และเนื่องจากลักษณะของทางแยกเป็นลักษณะที่รถจะสัญจรในรูปแบบตัดกันเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่และสัญจรเป็นอย่างมาก ซึ่งสัญญาณไฟจราจรคืออุปกรณ์การจราจรสำคัญที่จำเป็น เพราะมีข้อดีที่ช่วยให้เกิดลำดับการจราจรที่เหมาะสม ลดการเกิดอุบัติเหตุระหว่างคนกับรถ ลดการเกิดอุบัติเหตุจากมุมด้านข้างตัวรถที่มองและสังเกตเห็นได้ยาก ลดความล่าช้าหนาแน่นในช่วงที่มีรถยนต์บนท้องถนนเป็นปริมาณมาก ๆ ได้ดี

2.บริเวณโรงเรียนและสถานศึกษา บริเวณโรงเรียนคือบริเวณแหล่งชุมชนที่มีผู้คนใช้ถนนกันเป็นจำนวนมาก และเนื่องจากผู้ที่ต้องข้ามถนน หรือใช้รถยนต์ในการสัญจรจำนวนมากจะเป็นเด็กนักเรียนที่ยังไม่สามารถตัดสินใจหยุด หรือแก้ไขเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้ทัน จึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งไฟจราจรให้เหมาะสมเพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุให้ลดน้อยลง อย่างไรก็ดีก่อนทำการติดตั้งไฟจราจรจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียน เพื่อเลือกวิธีในการติดตั้งไฟจราจรได้อย่างเหมาะสม ปริมาณรถที่สัญจรและผู้คนที่ข้ามถนนเพื่อการเพิ่มเติมเครื่องมือการจราจรอื่น ๆ ให้เพียงพอ และระดับกลุ่มอายุของนักเรียนนักศึกษา เพราะเด็กเล็ก ๆ จะต้องการควบคุมดูแลเป็นพิเศษมากกว่าผู้ใหญ่ การเลือกใช้ไฟจราจรอาจเป็นสัญญาณไฟเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนข้ามถนน อาจเป็นลักษณะเปลี่ยนสัญญาณโดยการกดปุ่มด้วยผู้ข้ามถนน และควบคุมการให้สัญญาณโดยตู้ควบคุมการจราจร

3.ย่านชุมชน ย่านชุมชนไม่ว่าจะเป็นย่านธุรกิจ ตลาด หรือที่อยู่อาศัยที่มีผู้คนและรถยนต์สัญจรผ่านไปมาเป็นปริมาณมาก ๆ ก็ควรติดตั้งไฟจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ถนนของผู้สัญจรทุก ๆ คน เพราะเป็นลักษณะที่มีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ทั้งระหว่างคนกับรถ และรถขนาดใหญ่กับรถขนาดเล็ก เป็นต้น การติดตั้งไฟจราจรเพื่อกำหนดทิศทางระหว่างคนข้าม และรถที่สัญจรไปมาจึงมีความสำคัญและจำเป็นมาก การติดตั้งควรคำนึงประสิทธิภาพในการมองเห็น อาจใช้เป็นไฟจราจรบนเสาสูงให้รถที่ผ่านไปมามองเห็นได้ในระยะใกล้ คู่กับเสาแบบธรรมดาที่ผู้ข้ามถนนจะสามารถมองเห็นได้ชัดเจน หรือในกรณีที่เป็นห้างสรรพสินค้าหรือสำนักงานที่รถผ่านเข้าออกเป็นปริมาณมาก ๆ การติดตั้งไฟจราจรก็จะช่วยให้รถสามารถไหลผ่านได้อย่างเป็นระเบียบ

4.บริเวณที่มีทางรถไฟตัดผ่าน หลายพื้นที่อาจมีการตัดผ่านระหว่างรถไฟและถนนที่รถยนต์ทั่วไปใช้สัญจร ดังนั้นจึงเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ แม้ว่าการตัดผ่านในลักษณะดังกล่าวมักมีการนำป้ายหรือสิ่งกีดขวางมาแจ้งให้รถยนต์ที่สัญจรไปมาหยุดแล้วก็ตาม แต่ก็อาจไม่เพียงพอให้รถคันอื่น ๆ ที่ขับตามหลังมาชะลอความเร็วก่อนถึงบริเวณที่รถไฟวิ่งผ่านได้ทัน จึงควรมีการติดตั้งไฟจราจรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และเตือนให้รถหยุดหรือชะลอความเร็วได้อย่างเหมาะสม

5.บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ก่อสร้างก็นับว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ทั้งจากรถขนาดใหญ่ที่ใช้ขนส่งอุปกรณ์หรือสิ่งของที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงการสัญจรของรถเหล่านี้ในปริมาณมาก ๆ ก็อาจส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรในบริเวณใกล้เคียง และบริเวณพื้นที่ก่อสร้างยังถือเป็นบริเวณที่ต้องมีการควบคุมไม่ให้บุคคลภายนอกผ่านเข้าออกด้วย เพราะเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นการติดสัญญาณไฟจราจรจึงช่วยอำนวยความสะดวกในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง นอกจากนี้ยังควรพิจารณาป้ายสัญลักษณ์เตือนตามความจำเป็น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้สัญจรผ่านไปในบริเวณก่อสร้างทุก ๆ คน

การติดตั้งไฟจราจรนั้นต้องพิจารณาถึงความจำเป็นอย่างเหมาะสมด้วย หากสัญญาณไฟจราจรอยู่ใกล้กันมากเกินไปก็อาจทำให้เกิดการสะสมของรถที่สัญจรผ่านไปมาได้ การติดตั้งไฟจราจรนอกจากคำนึงถึงสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องติดตั้งแล้ว จึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสมด้วย การติดตั้งไฟจราจรที่ดีจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งขนาดของหัวสัญญาณไฟ ความสูงและระยะห่างจากไหล่ทางในการติดตั้งเสาไฟจราจร และยังรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของตู้ควบคุมด้วย ร้านไทยจราจรขอแนะนำว่าหากท่านไม่แน่ใจหรือยังมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับการติดตั้งไฟจราจรขอให้สอบถามมายังร้านของเราที่พร้อมจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ พร้อมคำแนะนำจากประสบการณ์การให้บริการที่ยาวนาน

Block "content-bottom" not found