กรวยจราจรเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ และวัสดุกับครุภัณฑ์คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร?

กรวยจราจร

การจำแนกประเภทวัสดุ และครุภัณฑ์

การจำแนกประเภทของวัตถุชนิดต่าง ๆ นั้นมีความสำคัญในการสั่งซื้อวัสดุมาใช้งานภายในหน่วยงานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหน่วยงานขนาดใหญ่ที่การจำแนกประเภทของวัตถุระหว่างครุภัณฑ์ และวัสดุนั้นมีความแตกต่างกัน บางแห่งยังมีการแยกงบประมาณในการจัดซื้อหามาใช้ภายในองค์กรอย่างชัดเจนอีกด้วย ดังนั้นเพื่อการจำแนกที่ชัดเจน ร้านไทยจราจรขอแนะนำการแยกประเภทระหว่างวัสดุและครุภัณฑ์ตามรายละเอียดต่อไปนี้

  วัสดุ

คือ ทรัพย์สินประเภทที่มีมูลค่าไม่สูง เป็นวัตถุที่มีลักษณะไม่ทนทานถาวร มีอายุการใช้งานจำกัด เมื่อนำไปใช้งานจะมีความเสี่ยงที่จะสูญหายได้ง่าย เพราะวัสดุมักมีขนาดเล็ก น้ำหนักไม่มาก จึงยากต่อการควบคุมดูแล กรณีที่เกิดการเสียหาย หรือแตกหักชำรุดก็จะยากต่อการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม

บางครั้งแม้จะซ่อมแซมได้ก็ไม่สามารถกลับมาใช้งานให้ดีเหมือนเดิมได้ กลายเป็นการซ่อมที่ไม่คุ้มค่าและเสียเปล่า ตัวอย่างของอุปกรณ์การจราจรที่จัดประเภทเป็นวัสดุนั้นก็คือแผ่นสะท้อนแสงติดรถบรรทุก หรือวัสดุประเภทอื่น ๆ อย่างอะไหล่รถยนต์ หรือน้ำยาสารเคมีชนิดต่าง ๆ

การจำแนกประเภทของวัสดุ

  • ประเภทวัสดุที่มีความคงทน คือสิ่งของที่มีลักษณะคงทน แข็งแรง แต่ด้วยสภาพการในการใช้งานตามปกตินั้นมีจำกัด อายุการใช้งานไม่นานนัก เมื่อใช้งานแล้วเกิดการชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับคืนสภาพเดิมได้ หรือหากซ่อมแซมไปแล้วก็ไม่คุ้มค่า
  • ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง คือสิ่งของที่ใช้แล้วหมดไป กลายเป็นความสิ้นเปลือง เพราะเมื่อใช้ก็หมดไป วัตถุจะแปรสภาพเมื่อใช้งานไป หรือไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป
  • ประเภทวัสดุที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ คือสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ อย่างน้ำมันเครื่อง นอต หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในงานซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้มีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม หากจำแนกงบประมาณมักรวมอยู่ในค่าใช้ในการซ่อมบํารุง

  ครุภัณฑ์

คือ ทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เป็นวัตถุที่มีความคงทน แข็งแรง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ยิ่งได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมก็ยิ่งสามารถใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น เป็นทรัพย์สินที่หากเกิดชำรุดเสียหายแล้วจะสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานใหม่ได้อีกครั้ง ตัวอย่างของอุปกรณ์การจราจรที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ก็คือตู้ควบคุมสัญญาณจราจร หรืออุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ อย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือรถยนต์ชนิดต่าง ๆ

การดูแลรักษาและการเบิกซื้อระหว่างวัสดุและครุภัณฑ์นั้นมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน เนื่องจากมูลค่าของวัตถุทั้ง 2 ประเภทที่มีความแตกต่างกันไป การประเมินค่าใช้จ่ายเพื่อสั่งซื้อหรือดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอจึงมีความแตกต่างกัน เพราะค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อวัสดุจะเป็นลักษณะของการซื้อใช้ครั้งเดียว ตัดงบประมาณได้แบบรายปี แต่หากเป็นการซื้อครุภัณฑ์ที่จะต้องมีการดูแลรักษาไปตลอดอายุการใช้งาน การสั่งซื้อครุภัณฑ์จึงควรทำในลักษณะของโครงการเพื่อให้การเบิกค่าใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาการดูแลรักษาไปตลอดอายุการใช้งาน

   สรุป

ดังนั้นหากจะจำแนกว่ากรวยจราจรเป็นทรัพย์สินประเภทใด ก็สามารถแยกตามมูลค่า และการดูแลรักษาได้ว่ากรวยควบคุมการจราจรนั้นเป็นอุปกรณ์ประเภทวัสดุนั่นเอง เพราะเป็นอุปกรณ์ที่มีมูลค่าไม่สูง สามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งการจัดวางได้ตามต้องการ เมื่อแตกหักหรือชำรุดเสียหายแล้วจะไม่สามารถซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิมได้ ดังนั้นหากต้องการเลือกซื้อกรวยควบคุมการจราจรจึงจำเป็นต้องพิจารณาจากคุณภาพของกรวยเป็นสำคัญ เพราะกรวยที่ดีจะมีคุณภาพและมาตรฐานในการยืดหยุ่นที่สูงมาก มักผลิตจากพลาสติกคุณภาพดีหรือยางที่มีความแข็งแรงทนทาน หากถูกทับหรือชนกระแทกก็จะสามารถกลับคืนรูปเดิมได้ทันที นอกจากตัวกรวยจะมีความสำคัญแล้วฐานของกรวยก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ฐานของกรวยควบคุมการจราจรที่ดีจะต้องสัมพันธ์กับความสูงของกรวย เพื่อให้เมื่อนำไปวางตามตำแหน่งต่าง ๆ แล้วจะมีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้น หรือหากเผชิญกับลมพัดแรง ๆ ก็จะไม่มีการหกล้มให้เสียหาย หรือกีดขวางทางจราจรได้ ถือเป็นองค์ประกอบและรายละเอียดของกรวยควบคุมการจราจรที่สำคัญมาก

คุณภาพของกรวยควบคุมการจราจรที่ต้องพิจารณาคือความสูงที่เหมาะสมกับสภาพยวดยานพาหนะหรือผู้ที่สัญจรผ่านไปมาทั่วไปด้วย เพราะขนาดความสูงของกรวยจะส่งผลต่อราคาของกรวยด้วยเช่นกัน หากวางกรวยในบริเวณที่มีความทึบแสง หรือมีแสงสว่างน้อย จำเป็นต้องใช้งานทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนก็จะเป็นต้องเลือกแถบสะท้อนแสงที่สามารถช่วยในการมองเห็นในสภาพแสงสว่างที่น้อยมากกว่าปกติได้ดี ซึ่งปริมาณแถบสะท้อนแสงจำเป็นต้องมีปริมาณสัมพันธ์กับความสูงของกรวยด้วย เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุหรือการวิ่งผิดเส้นทางของยวดยานพาหนะที่สัญจรผ่านไปมาได้ดี

นอกจากนี้การใช้กรวยควบคุมการจราจรเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ อาจต้องใช้รวมกับครุภัณฑ์อื่น ๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น ไฟหมุน หรือสายโซ่คล้องระหว่างตัวกรวย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการจราจรภายในอาคารสถานที่นั้น ๆ ได้ แต่ก็ต้องพิจารณาเลือกใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการสั่งซื้อมาใช้งาน และความสะดวกในการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอจนกรวยสามารถใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งาน ร้านไทยจราจรขอแนะนำว่าเป็นรายละเอียดสำคัญที่ผู้ที่ต้องการซื้อหากรวยควบคุมการจราจรมาใช้จะต้องพิจารณารายละเอียดให้ดีและถี่ถ้วน

Block "call-to-action" not found

Block "catelog-trafficcone" not found

Block "content-bottom" not found