เสียงจากปลายเท้า: ฟังเสียงเรียกร้องของผู้พิการทางสายตา สู่การออกแบบอาคารที่ยั่งยืน

สร้างความตระหนักรู้: การส่งเสริมการเข้าถึงอาคารสำหรับอุปกรณ์ปุ่มทางเดินหรือแผ่นทางเดินผู้พิการ

สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมของทุกคน การออกแบบและก่อสร้างอาคารจึงควรคำนึงถึงความต้องการของผู้พิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดตั้งอุปกรณ์ปุ่มทางเดินหรือแผ่นทางเดินผู้พิการ ซึ่งช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถสัญจรไปมาภายในอาคารได้อย่างปลอดภัยและสะดวก บทความนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการเข้าถึงอาคารสำหรับผู้พิการ เสนอแนะกลยุทธ์ในการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของผู้พิการ และนำเสนอแหล่งข้อมูลสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงอาคาร

ประเภทของอุปกรณ์ปุ่มทางเดินหรือแผ่นทางเดินผู้พิการ:

 • อุปกรณ์ปุ่มทางเดิน: เป็นปุ่มยางหรือพลาสติก ติดตั้งบนพื้นผิว เรียงเป็นแนว เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสัมผัสได้ด้วยเท้า บ่งบอกทิศทางการเดิน
 • แผ่นทางเดินผู้พิการ: เป็นแผ่นยางหรือพลาสติก ติดตั้งบนพื้นผิว มีลวดลายนูน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
  • แผ่นเตือน: มีลายนูนเป็นเส้นตรง ใช้เตือนเมื่อถึงจุดเปลี่ยนแปลง เช่น บันได ทางลาด ทางเลี้ยว
  • แผ่นนำทาง: มีลายนูนเป็นจุด ใช้บอกเส้นทางการเดิน

ความสำคัญของการเข้าถึงอาคารสำหรับผู้พิการ:

 • ผู้พิการทางสายตาควรมีสิทธิที่จะเข้าถึงอาคารต่างๆ เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป อุปกรณ์ปุ่มทางเดินหรือแผ่นทางเดินผู้พิการ ช่วยให้พวกเขาสามารถสัญจรไปมาภายในอาคารได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น
 • การติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้พิการทางสายตา นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร สถานประกอบการ และชุมชน ดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างโอกาสทางธุรกิจ

กลยุทธ์ในการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับความต้องการของผู้พิการ:

 • รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งอุปกรณ์ปุ่มทางเดินหรือแผ่นทางเดินผู้พิการ
 • จัดฝึกอบรมให้กับสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้
 • จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เช่น นิทรรศการ การเสวนา และกิจกรรมสาธิตการใช้งาน
 • สนับสนุนให้มีการใช้สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ในการรณรงค์ให้ความรู้ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมหรือองค์กรของผู้พิการทางสายตา เพื่อเป็นตัวแทนในการเรียกร้องสิทธิและโอกาส

แหล่งข้อมูลสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงอาคาร:

      การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการเข้าถึงอาคารสำหรับผู้พิการ โดยเฉพาะการติดตั้งอุปกรณ์ปุ่มทางเดินหรือแผ่นทางเดินผู้พิการ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างสังคมที่เท่าเทียมและยั่งยืน ทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ส่งเสริมการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน และสนับสนุนให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากอาคารต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียม
  
  safety equipment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *