รายจ่ายแอบแฝง ที่ต้องรู้ !! ในการทำธุรกิจคลังสินค้า

การดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบนั้นล้วนมีรายจ่ายแอบแฝงที่ทำให้งบประมาณในการดำเนินธุรกิจบานปลายได้ง่าย ดังนั้นหากต้องการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จก็จำเป็นต้องอาศัยการจัดการรายจ่ายแอบแฝงต่าง ๆ เหล่านี้ให้ดี การรู้เท่าทันรายจ่ายจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถกำหนดมาตรการควบคุมรายจ่ายต่าง ๆ เหล่านั้นได้ ร้านไทยจราจรจึงขอแนะนำให้ท่านเตรียมรับมือกับรายจ่ายแอบแฝงตามรายละเอียดต่อไปนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องจักร การนำเครื่องมือเครื่องจักรมาใช้งานในธุรกิจเกือบทุกประเภท ล้วนเกิดขึ้นเพื่อลดการใช้แรงงานบุคลากร และลดโอกาสบาดเจ็บจากการใช้แรงงานของพนักงานคลังสินค้าได้ดี ทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งในกรณีสินค้าที่จัดเก็บมีปริมาณมาก หรือมีน้ำหนักมาก ๆ การนำเครื่องมือเครื่องจักรมาใช้งานก็จะยิ่งมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้น แต่การนำเครื่องมือเครื่องจักรทุกชนิดมาใช้งานนั้นจำเป็นต้องมีการดูแลรักษาให้ดี เพื่อให้เครื่องจักรมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและคุ้มค่า ไม่ควรนำอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องจักรเหล่านั้นไปใช้ในงานที่ผิดประเภท อย่างการยกของที่หนักเกินกว่ามาตรฐาน แนะนำควรติดตั้งไฟหมุนเพื่อเป็นสัญญาณเตือนในกรณีที่งานมีลักษณะที่อันตรายอย่างการถอยหลังรถขนส่งสินค้า เป็นต้น
2. ค่าใช้จ่ายในกรณีที่สินค้าสูญหาย การที่สินค้าสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือเกิดการเสื่อมสภาพจากการกระทำของพนักงานก็จะกลายเป็นความเสียหายที่ทำให้สูญเงินโดยใช่เหตุ อย่างการหาซื้อสินค้ามาใหม่ รวมไปถึงการชดเชยให้กับลูกค้าในกรณีที่เป็นสินค้าฝากเก็บ ดังนั้นการป้องกันสินค้าสูญหายจึงมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง หากสินค้าสูญหายอันเนื่องมาจากการนับสต๊อกสินค้าไม่ถูกต้องก็ควรหามาตรการควบคุมเพื่อป้องกันปัญหา เช่นการตรวจนับทันทีที่สินค้ามีความเคลื่อนไหว การจดบันทึกจำนวนในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่การตรวจนับ จัดเก็บและส่งสินค้าออกไป โดยระบุชนิดของสินค้าและปริมาณให้ชัดเจน ลดโอกาสความผิดพลาดในขั้นตอนการทำงาน แต่หากเป็นการสูญหายที่เกิดจากสินค้าชำรุดควรหามาตรการมาป้องกันสินค้าอย่างการนำเสาหลักอ่อนมาใช้เพื่อกำหนดจุดที่รถขนส่งจะเข้าถึงได้ เป็นการลดโอกาสการปะทะที่ทำให้สินค้าเสียหายได้ดี
3. ค่าพลังงานเชื้อเพลิง การทำงานของเครื่องมือเครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายทุกประเภทล้วนต้องอาศัยพลังงานในการทำงาน อาจเป็นพลังงานเชื้อเพลิงหรือพลังงานไฟฟ้า ซึ่งค่าใช้จ่ายในลักษณะดังกล่าวมักยากต่อการควบคุมเพราะขึ้นกับรูปแบบการทำงานเป็นสำคัญ หากต้องการลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ควรมีการจดบันทึกทุกครั้งที่นำยานพาหนะมาเติมหรือชาร์จพลังงานเข้าเครื่อง เพื่อให้ทราบว่ายานพาหนะเหล่านั้นกินพลังงานมากน้อยเพียงใด บางครั้งลักษณะการกินพลังงานอาจแก้ไขได้ด้วยการบำรุงรักษายวดยานพาหนะอย่างเหมาะสม
4. ค่าใช้จ่ายจากการดูแลพนักงาน นอกจากค่าแรงของพนักงานที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตายตัวที่ผู้ประกอบการจำต้องชำระในทุก ๆ เดือนแล้ว ค่าใช้จ่ายในการดูแลในกรณีที่พนักงานคลังสินค้าเกิดบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยยังถือเป็นค่าใช้จ่ายแอบแฝงที่ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกัน ดังนั้นการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในคลังสินค้าให้มีความปลอดภัยจึงมีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างมาก การเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เพียงพออย่างเสื้อสะท้อนแสง หมวกนิรภัยหรือรองเท้านิรภัยจะช่วยให้การทำงานของพนักงานปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับสถานประกอบการคลังสินค้าอีกด้วย
5. ค่าใช้จ่ายในการชดเชยลูกค้ากรณีสินค้าเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการในลักษณะใดก็ตามล้วนมีโอกาสเกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างการเกิดเพลิงไหม้ได้เสมอ ดังนั้นผู้ประกอบการคลังสินค้าจึงควรเตรียมพร้อมในสถานการณ์เหล่านี้ล่วงหน้า อาจเป็นการทำสัญญาประกันภัยกรณีเกิดเพลิงไหม้เอาไว้เพิ่มความคุ้มครอง และช่วยให้มีความพร้อมในการชดเชยแก่ลูกค้าในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันได้ดี แต่การเตรียมความพร้อมด้านอื่น ๆ อย่างอุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติ การฝึกซ้อมพนักงาน หรือการนำไซเรนมือหมุนมาใช้ก็นับว่ามีความสำคัญไม่แพ้กันเลย
6. การเสียหายจากการผิดสัญญา ภายในเอกสารสัญญาซื้อขายมักมีการระบุถึงค่าความเสียหายในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าตรงตามกำหนดเอาไว้ด้วย ซึ่งหากคลังสินค้าไม่มีการบริหารจัดการที่ดีก็อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดหาสินค้า รวมไปถึงการเตรียมการจัดส่งที่ไม่สามารถทำได้อย่างทันท่วงที กลายเป็นค่าใช้จ่ายแอบแฝงที่ทำให้ต้นทุนการดำเนินกิจการเพิ่มสูงขึ้นได้ ดังนั้นการควบคุมและบริหารการทำงานให้ตรงตามที่สัญญากำหนดจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และยังส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของสถานประกอบการคลังสินค้านั้น ๆ ได้เป็นอย่างมากอีกด้วย
การบริหารจัดการที่ดีย่อมส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจแทบทุกประเภท ยิ่งมีความชัดเจนหรือการกำหนดลักษณะการทำงานเอาไว้ล่วงหน้าก็จะยิ่งช่วยให้ง่ายต่อการตรวจสอบถึงรายจ่ายแอบแฝงที่เกิดขึ้น เมื่อกำจัดรายจ่ายแอบแฝงต่าง ๆ เหล่านี้ได้สำเร็จก็จะสามารถคุมต้นทุนได้ชัดเจนขึ้น อัตรากำไรของสถานประกอบการคลังสินค้าก็ย่อมเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและโอกาสในการสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องได้ดี ร้านไทยจราจรขอแนะนำว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้สามารถสร้างขึ้นได้โดยอาศัยความใส่ใจที่จริงจัง การจัดระบบงานให้ดี การเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกคนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

Block "content-bottom" not found