Traffic Signal Synchronization – เทคนิคการควบคุมไฟจราจร ที่แก้ปัญหารถติดในต่างประเทศ

ปัญหาการจราจรจากรถยนต์ติดขัด เป็นปัญหาที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย เนื่องจากประเทศเหล่านี้มักมีรถยนต์หลายประเภทและมีจำนวนมาก โดยเฉพาะเวลาเร่งด่วน ทั้ง ๆ ที่พื้นที่ผิวจราจรบนถนนหนทางยังไม่ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมให้เพียงพอ ทางรัฐบาลหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการการจราจรจึงต้องใช้อุปกรณ์และเทคนิคที่เหมาะสม ซึ่งหนึ่งในตัวเลือกที่นิยมมาก ๆ นั้นก็คือ สัญญาณไฟจราจร นั่นเอง เป็นอุปกรณ์การจราจรที่ช่วยให้การสัญจรของยวดยานพาหนะต่าง ๆ บนท้องถนนมีความสะดวกราบรื่น โดยเฉพาะบริเวณทางแยกที่ยวดยานพาหนะต่าง ๆ มักมีปริมาณมากและมีเส้นทางที่สัญจรตัดกันไปมา ทำให้การขับเคลื่อนไม่ต่อเนื่องและสะดวก การนำอุปกรณ์ควบคุมการจราจรมาใช้จึงเพิ่มความสะดวกในการสัญจรให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น แต่ ร้านไทยจราจร ก็ขอแนะนำว่าควรอาศัยเทคนิคในการควบคุมดังต่อไปนี้

การใช้เทคโนโลยีในต่างประเทศที่เรียกว่า Traffic Signal Synchronization ซึ่งเป็นเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมจราจร ซึ่งมีแนวคิดว่าทำอย่างไรให้รถยนต์คล่องตัว หยุดน้อยครั้ง วิ่งผ่านแยกไปได้รอบละหลาย ๆ คัน หรือผ่านแยกนี้แล้ว พอไปถึงแยกหน้าก็สัญญาณไฟเขียวต่อพอดี เมื่อหยุดน้อยครั้งลง ควันเสียก็น้อยลง อากาศในเมืองก็ดีขึ้น แถมยังช่วยประหยัดพลังงานแก๊สและน้ำมันได้ด้วย ในปัจจุบันเทคโนโลยีการควบคุมการจราจรได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้ามากขึ้นด้วยการนำระบบปฏิบัติการอัจฉริยะหรือ AI มาใช้ควบคุม เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร โดยประเทศที่ได้นำรูปแบบระบบนี้มาทดลองใช้งานแล้วนั้นก็มีทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน โดยหลักการทำงานของระบบ AI นั้นก็คือการคิดวิเคราะห์ปริมาณรถยนต์และเส้นทางสัญจรของรถที่กำลังติด สัญญาณไฟจราจร อยู่ จากนั้นก็ทำการประมวลผลว่าหากปล่อยให้รถติดไฟแดงต่อไปจะเกิดสถานการณ์เช่นไร เพื่อนำมาควบคุมและปล่อยสัญญาณไฟเขียวไฟแดงใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นให้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งพบว่าการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ลดอัตราการจราจรที่ติดขัดได้มากถึง 30% และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุลงได้ 10% ในประเทศจีน

หลักการของระบบ Traffic Signal Synchronization คือ การควบคุมสัญญาณไฟแดงแบบกระจายเวลา หากรถผ่านสัญจรเข้ามาในทางแยกเป็นระยะเวลาพร้อม ๆ กัน ย่อมไม่มีผู้สัญจรคนใดอยากจะหยุดรอสัญญาณไฟแดงเป็นระยะเวลานาน ๆ เพียงฝ่ายเดียว และเพื่อให้เกิดการกระจายตัวของยวดยานพาหนะต่าง ๆ สัญญาณไฟแดงจึงควรเฉลี่ยระยะเวลาของสัญญาณไฟเขียวในทุก ๆ แยกให้สม่ำเสมอกัน อาจปรับเพิ่มหรือลดแตกต่างกันได้บ้างเมื่อปริมาณรถยนต์มีความแตกต่างกัน แต่ก็ไม่ควรมากเกินไป เพราะอาจส่งผลให้เกิดความกดดันกับรถยนต์คันที่ติดสัญญาณไฟแดงเป็นระยะเวลานาน ๆ ได้ง่าย ซึ่งหนึ่งในอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่ทราบว่าจะต้องรอสัญญาณไฟแดงอีกมากน้อยเพียงใดนั้นก็คือ เครื่องนับถอยหลังไฟจราจร เป็นระบบที่จะขึ้นตัวเลข แสดงเวลาเป็นวินาทีให้ผู้ขับขี่ได้ทราบว่าจะต้องรอไฟแดงอีกนานเท่าใด หรือหากกำลังขับเคลื่อนผ่านสัญญาณไฟเขียว ก็จะช่วยให้รู้ว่าเหลือระยะเวลาอีกนานแค่ไหน เพื่อให้สามารถออกตัว หรือหยุดรถได้ทันสัญญาณไฟแดงนั่นเอง

ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว จึงทำให้สามารถรับมือกับสภาพการจราจรที่เกิดขึ้นได้แบบเรียลไทม์ เช่น ในช่วงเทศกาลที่จะมีการสัญจรหนาแน่นขึ้นเป็นพิเศษในบางเส้นทางสายหลัก ในบางประเทศอย่างสหรัฐอเมริกานั้นจะมีการคาดการณ์และวางแผนงานจราจรให้เหมาะสมกับเทศกาลหรือช่วงเวลาต่าง ๆ ให้เหมาะสม อย่างในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาอเมริกาฟุตบอลนั้น มักมีรถออกมามากเพื่อไปยังสนามแข่งขัน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการให้สัญญาณไฟแดงช่วงที่ไปยังสนามแข่งขันให้ขับเคลื่อนได้เร็วมากกว่าในเวลาปกติ เพื่อให้ยวดยานพาหนะไม่เกิดการสะสมจนติดขัด และส่งผลกระทบต่อเส้นทางสัญจรอื่น ๆ ได้ ทำให้แม้ว่ายวดยานพาหนะจะออกมาบนท้องถนนเป็นปริมาณมาก ๆ ก็ไม่มีผลกระทบต่างจากการสัญจรในเวลาปกติแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ก็มีเทคนิคเพิ่มเติมอีก คือ

  • การปล่อยรถที่อยู่ในแนวสัญจรร่วมพร้อม ๆ กัน การปล่อยรถยนต์ที่ติดสัญญาณไฟแดง อาจไม่จำเป็นต้องเป็นรถที่วิ่งในแนวทางเดียวกันเพียงอย่างเดียว แต่อาจปล่อยรถยนต์ที่ร่วมเส้นทางกันอย่างการปล่อยรถวิ่งทางตรง ร่วมกับรถที่วิ่งออกไปทางขวาให้พร้อม ๆ กัน เพื่อระบายและลดความคับคั่งของปริมาณรถยนต์ที่ติดไฟแดงให้ดีมากยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มความรวดเร็วในการสัญจรรถยนต์ แต่ก็ต้องกำหนดระยะเวลาของไฟแดง และไฟเขียวของเส้นทางทั้ง สองส่วนให้สัมพันธ์กันด้วย เพื่อให้เกิดความสะดวกในระหว่างการขับเคลื่อนรถยนต์ได้เป็นอย่างดี
  • การใช้สัญญาณไฟร่วมกับสัญลักษณ์รูปลูกศร การใช้สัญญาณไฟแดงบริเวณทางแยกนั้นไม่ได้ควบคุมแต่รถที่ขับเคลื่อนทางตรงเพียงอย่างเดียว แต่ต้องควบคุมยวดยานพาหนะที่เลี้ยวไปทางซ้ายหรือขวาด้วย ซึ่งหลายครั้งอาจไม่สามารถปล่อยให้ออกตัวได้พร้อม ๆ กัน จึงต้องใช้สัญลักษณ์รูปลูกศรร่วมกันการปล่อยรถด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจน ลดอาการสะดุดหรือติดขัดของรถที่กำลังขับเคลื่อนได้ดี ซึ่งควรพิจารณาใช้ตามความจำเป็น

จึงอาจกล่าวได้ว่าการใช้สัญญาณไฟแดงควบคุมการจราจรของยวดยานพาหนะต่าง ๆ บนท้องถนนนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงจะต้องอาศัยการควบคุมดูแลเป็นอย่างดี ทั้งโดยเจ้าหน้าที่และหรือระบบ Traffic Signal Synchronization โดยเฉพาะในส่วนของ ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร ที่ต้องมีความแข็งแรงทนทานต่อสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ สามารถทำงานได้ดีแม้ว่าฝนจะตกหรืออากาศจะร้อนเพียงใดก็ตาม เพราะยวดยานพาหนะที่ผ่านสัญจรไปมาบริเวณไฟแดงนั้นมีปริมาณสม่ำเสมอในแต่ละช่วงเวลาทุก ๆ วัน หากอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณไฟจราจรเกิดขัดข้อง ก็อาจทำให้เกิดปัญหารถติดและเกิดอุบัติเหตุได้ เพราะปัญหารถติดเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในทุก ๆ ประเทศ หากใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม ทาง ร้านไทยจราจร เชื่อว่าจะสามารถลดหรือขจัดปัญหารถติดได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

Block "content-bottom" not found