กระจกโค้งเป็นครุภัณฑ์อะไร?

กระจกมองโค้ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัย สำหรับงานจราจร ทำให้สามารถมองเห็นยานพาหนะที่วิ่งสวนมาได้ถูกต้อง สามารถนำไปติดตั้งตามทางแยกต่าง ๆ อาคาร ลานจอดรถในอาคาร มุมอับต่าง ๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ตัวกระจกเป็นกระจกเงาแท้ ไม่แตกลายเมื่อตากแดด  โดยมีชื่อเรียกหลายชื่อทั้งกระจกมองทางโค้ง  หรือเรียกอีกว่ากระจกส่องมุม,กระจกส่องทางโค้ง,กระจกจราจรทางโค้ง,กระจกมองทางแยก และกระจกส่องทางแยก  จะช่วยอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในบริเวณทางจราจร ที่เป็นทางแยกเป็นลักษณะมุมอับ หรือหักศอก ที่มีทัศนวิสัยในการมองที่ไม่สะดวกสบาย ปัญหาการมองรถทางแยกไม่เห็น หรือไม่ชัดเจน  กระจกมองทางโค้งนั่นเอง ที่จะช่วยให้ผู้ขับขี่ และผู้ใช้ถนน สามารถมองเห็นการจราจรที่ชัดเจน ในมุมอับในการมองเห็น

กระจกโค้งทางร้านไทยจราจรเราซึ่งวัสดุที่ผลิตกระจกโค้งก็จะมี  วัสดุโพลีคาร์บอเนต วัสดุสแตนเลส วัสดุกระจกแท้ และวัสดุอคิริค

ซึ่งครุภัณฑ์ คือสินทรัพย์ที่มีลักษณะ

– มีมูลค่าตั้งแต่ 5000 บาทขึ้นไป (มูลค่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเช่น ค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง ค่าภาษี เป็นต้น)

– มีลักษณะคงทนอายุการใช้งานเกินกว่า 1ปี

และอายุการใช้งานของกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนตอายุการใช้งานประมาณ 2ปีขึ้นไป กระจกโค้งสแตนเลสและอคิริค อายุการใช้งาน 5 ปี – 10 ปี

กระจกโค้งแท้อายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป

กระจกโค้งจึงเป็นครุภัณฑ์ ในการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคงทนถาวรจะต้องพิจารณาได้ว่าสิ่งของนั้นมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึ้นไป และให้หมายความรวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะทำนองเดียวกันด้วย

กระจกโค้งจัดเป็นจัดเป็นครุภัณฑ์ ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง