5 วิธีการนับสต๊อกสินค้า ให้ถูกต้องแม่นยำ

การบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีความสำคัญมากที่สุดคือการตรวจนับสต๊อกสินค้าต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งในกรณีร้านค้าปลีกที่รับและจำหน่ายของด้วยตนเอง การบริหารสต๊อกอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากจะต้องทราบจำนวนที่ถูกต้องของสินค้าภายในคลังสินค้าแล้ว ยังมีความจำเป็นที่จะต้องทราบว่าสินค้าที่จัดเก็บต้องหามาเพิ่มเติมหรือไม่ และสินค้าใดไม่ค่อยเป็นที่สนใจเพื่อลดปริมาณในการจัดเก็บให้น้อยลงแทนได้ เพื่อลดความสูญเสียในกรณีที่สินค้าหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ และยังเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีในช่วงที่การแข่งขันในท้องตลาดยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ร้านไทยจราจรจึงอยากจะขอแนะนำวิธีที่ช่วยให้การตรวจนับสต๊อกสินค้าเป็นเรื่องที่ง่าย รวดเร็ว และแม่นยำขึ้นตามรายละเอียดต่อไปนี้

1.การออกแบบพื้นที่คลังสินค้า การบริหารคลังสินค้าเพื่อการนับสต๊อกที่ดีต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบคลังสินค้าที่ดี ยิ่งในกรณีที่คลังสินค้ามีการจัดเก็บสินค้าหลากหลายประเภท หลากหลายขนาด การออกแบบให้เพียงพอ สามารถจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสินค้าได้ง่ายจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก บางครั้งหากออกแบบเพื่อให้การจัดเก็บสินค้ามีความชัดเจนอย่างการใช้พาเลตและวางสินค้าแบบนับจำนวนกล่องก็จะทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบปริมาณสินค้าในสต๊อกได้ดีและสะดวกมากยิ่งขึ้น การออกแบบที่ดีพื้นที่จัดเก็บและพื้นที่เคลื่อนย้ายควรแยกออกจากกันให้ชัดเจน อาจนำเสาจราจรมาใช้เพื่อการป้องกันพื้นที่ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และยังควรมีมาตรการป้องกันการผ่านเข้าออกโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องที่อาจจะเข้ามาลักขโมยสินค้าที่จัดเก็บอยู่ภายในคลังสินค้าได้อย่างการนำไม้กระดกอัตโนมัติมาใช้เพื่อควบคุมและตรวจสอบผู้ที่จะผ่านเข้าไปยังภายในคลังสินค้า

2.การตรวจเช็คสินค้าคงเหลือให้เรียบร้อยก่อนนำสินค้าเข้าคลัง เพื่อไม่ให้สับสนกับยอดคงเหลือของสินค้าเมื่อนำสินค้ามาเพิ่มเติมภายในคลังสินค้าก็จำเป็นต้องตรวจนับสินค้าให้ดีเสียก่อนว่ามีปริมาณเท่าใด เมื่อเติมสินค้าเข้ามาแล้วก็จะทำให้ทราบยอดคงเหลือที่อยู่ภายในคลังสินค้าได้ทันที เป็นความรวดเร็วในการทำงาน และยังเป็นการตรวจสอบด้วยว่าสินค้าที่นำมาเพิ่มภายในคลังสินค้านั้นมีจำนวนถูกต้องตามยอดที่แจ้งเข้ามาหรือไม่ ยิ่งในกรณีที่ผู้ประกอบการต้องจัดส่งสินค้าต่าง ๆ เหล่านั้นไปยังสาขาต่าง ๆ การนับเพื่อแยกยอดการจัดเก็บสำหรับแต่ละสาขาจึงมีความสำคัญและเพิ่มความถูกต้องในการจัดเก็บภายในคลังสินค้ามากยิ่งขึ้น เมื่อตรวจนับสต๊อกแล้วควรมีการจดบันทึกเอาไว้ทุกครั้ง เพราะหากเกิดความผิดพลาดจะได้ทราบทันที

3.การติดป้ายบ่งชี้ภายในคลังสินค้า เมื่อนำสินค้าเข้ามาจัดเก็บภายในคลังสินค้าแล้วพนักงานควรนับจำนวน ตรวจสอบประเภทสินค้าและทำการติดป้ายบ่งชี้บริเวณพื้นที่จัดเก็บทันที เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและติดตามจำนวนสินค้าภายในคลังสินค้าอีกครั้ง ซึ่งในปัจจุบันเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบอาจใช้ระบบบาร์โค้ดหรือการกำหนดเลขรหัสมาใช้ในการแยกประเภทสินค้า ในระหว่างการตรวจสอบพนักงานคลังสินค้ายังจำเป็นต้องตรวจสภาพของสินค้าให้ถี่ถ้วนด้วย หากพบสินค้าชำรุดหรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ควรทำการแก้ไขทันที เพราะหากเก็บไว้ในคลังสินค้าเป็นระยะเวลานาน ๆ อาจทำให้ไม่ทราบว่าสินค้าเกิดความเสียหายเนื่องมาจากการจัดเก็บหรือไม่ ในระหว่างการตรวจนับอาจให้สัญญาณกับเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ด้วยรถเข็นไฟไซเรนหมุนได้

4.การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยนับสินค้า ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและคิดค้นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยการทำงานภายในคลังสินค้ากันมากขึ้น ระบบคอมพิวเตอร์จะทำให้เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสามารถทราบจำนวนสินค้าภายในคลังได้ทันทีที่มีการเคลื่อนไหวเข้าออก ระบบโปรแกรมต่าง ๆ เหล่านี้มีทั้งลักษณะใช้การยิงบาร์โค้ดเพื่อตัดยอด หรือการใส่ข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่คลังสินค้า ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องมีตรวจทานข้อมูลก่อนการเข้าโปรแกรมด้วยว่ามีความถูกต้องหรือไม่เพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจนับสินค้าไม่มีความผิดพลาด

5.การเพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ การทำงานโดยเจ้าหน้าที่เพียงฝ่ายเดียวบางครั้งก็ทำให้ยากที่จะทราบว่างานเกิดความผิดพลาดใด ๆ ขึ้นหรือไม่ จำนวนสินค้าภายในคลังสินค้ายังคงถูกต้องอยู่หรือไม่ จึงควรมีการตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบโดยเฉพาะ และควรเข้าไปตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพราะหากพบปัญหาจำนวนสินค้าจะได้ง่ายต่อการหาสาเหตุและมาตรการในการแก้ไขต่อไป การตรวจสอบที่ดีควรตรวจสอบทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องและจำนวนสินค้าที่มีการจัดเก็บอยู่ภายในคลังสินค้าโดยตรงเอาไว้ด้วย

การจัดการคลังสินค้าที่ดีนั้นมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะทำให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่สินค้าสูญหายภายในคลังสินค้าโดยไม่ทราบสาเหตุบ่อยครั้ง นอกจากจะกระทำต่อมูลค่าทรัพย์สินที่สูญหายไปแล้ว ยังอาจกระทบต่อประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าได้อีกด้วย อย่างในกรณีที่ผู้ประกอบการเตรียมสินค้าไว้ให้ลูกค้า แต่สินค้ากลับสูญหายจนไม่สามารถจัดส่งได้ตามกำหนดก็ย่อมส่งผลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจต่อลูกค้าได้ กลายเป็นผลเสียต่อการดำเนินธุรกิจเป็นมูลค่ามหาศาลอันไม่สามารถประเมินค่าได้ ร้านไทยจราจรจึงหวังว่าผู้ประกอบการจะให้ความสำคัญ นำอุปกรณ์ที่ช่วยลดโอกาสการสูญหายมาใช้ อย่างแผงกั้นจราจรมาควบคุมผู้ผ่านเข้าออกในพื้นที่คลังสินค้าเพื่อป้องกันเหตุลักขโมย การฝึกอบรมพนักงานผู้ปฏิบัติงานให้ทราบถึงความสำคัญในการจัดเก็บและตรวจนับสินค้า รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ควรจะเปิดโอกาสให้ฝ่ายผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจสอบมีการสื่อสารพูดคุยกันอยู่เสมอ ลดความรู้สึกหวาดระแวงและหันมาร่วมมือกันแก้ไขในกรณีที่การตรวจนับสินค้าไม่ถูกต้องได้เป็นอย่างดี

Block "content-bottom" not found